Меморандум “Сила бізнесу”

М Е М О Р А Н Д У М

«СИЛА  БІЗНЕСУ»

про консолідацію зусиль громадських організацій

 підприємців і роботодавців та їх об`єднань, інших інститутів громадянського суспільства з метою забезпечення прозорої

імплементації Угоди про Асоціацію Україна-ЄС

 

 м. Київ                                                                                     25  березня 2015 р.

 

Цей Меморандум укладено громадськими організаціями, об`єднаннями підприємців, роботодавців та власників бізнесу (далі – „Учасники”), що діють на засадах самостійності, політичної незаангажованості та незалежності від інших Учасників та своїх соціальних партнерів на підставі статутів своїх організацій, Конституції України, Законів України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про громадські об’єднання”, та «Соціальний діалог в Україні», Конвенції Міжнародної Організації Праці при ООН №87 “Про свободу асоціації і захист права на організацію”, ратифікованої Україною у 1958 році у стосунках з органами виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів, домовились про наступне:

Стаття 1. Формувати в суспільній свідомості сприйняття підприємців, роботодавців, власників бізнесу, як головного джерела економічного зростання Держави, забезпечення платоспроможності та соціальних гарантій, насамперед,  для соціально незахищених верств населення, розвитку охорони здоров’я, освіти, мистецтва, культури тощо шляхом, створення робочих місць з гідними умовами праці.

Стаття 2. Вживати консолідованих заходів щодо інституалізації роботодавців, підприємців та власників бізнесу в інститути громадянського суспільства – організації та їх об’єднання на всеукраїнському, галузевому та регіональному рівнях з метою удосконалення та налагодження соціального діалогу, посиленням впливу сторони роботодавців на розвиток соціально-економічних відносин у суспільстві, спрямованих на прискорення економічних реформ. 

Стаття 3. Не вживати будь-яких кроків, котрі можуть стати на перешкоді статутній діяльності інших Учасників цього Меморандуму, або ж реалізації ними своїх прав, визначених статтею 36 Конституції України та чинним законодавством.

Стаття 4. Вживати спільних дій стосовно забезпечення можливостей Учасників щодо їх участі в опрацюванні та підписанні Генеральної, галузевих та територіальних Угод з соціальними партнерами, домагаючись, щоб Влада виступала конституційним гарантом цих відносин та активною стороною в соціально-економічних відносинах.

Стаття 5. Вживати спільних зусиль щодо зменшення податкового тиску на підприємців, роботодавців, створення сприятливого регуляторно-податкового правового поля для розвитку бізнесу на засадах розширеного відтворення, як основи створення потужного середнього класу та наповнення державного бюджету.

Стаття 6. Сприяти створенню мотиваційних засад діяльності для іноземних та українських інвесторів, покращенню правового і страхового забезпечення їх функціонування.

Стаття 7. Домагатися державної регуляторних політики, мотиваційної до детінізації економіки, створення гідних умов праці для найманих працівників, оптимізації розмірів єдиного соціального внеску та використання страхових внесків лише на страхові виплати.

Стаття 8. Поєднувати зусилля з метою удосконалення чинного законодавства, яке б забезпечувало вільну участь, так званих, «не репрезентативних» організацій роботодавців, підприємців та власників бізнесу у соціальному діалозі з владою та профспілковою стороною у відповідності до положень конвенцій МОП №87 “Про свободу асоціації та захист права на організацію” та №98 “Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів”.

Стаття 9. Створити Національний спільний представницький орган сторони роботодавців, підприємців та власників бізнесуУчасників для координації їх дій у переговорах з соціальними партнерами на засадах соціального діалогу, у тому числі і стосовно Генеральної угоди.

Стаття 10. Опрацювати можливість функціональної спеціалізації діяльності Учасників Меморандуму в межах чинного законодавства та їх Статутів.

Стаття 11. Домагатися законодавчої заборони державним посадовим особам та народним депутатам України обіймати керівні посади в громадських організаціях  підприємців, власників та роботодавці, а також їх в об’єднаннях.

Стаття 12. Домагатися, щоби  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи забезпечували правопорядок  лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені статею 19 Конституції та законами України.

Стаття 13. Оперативно обмінюватись інформацією та використовувати можливість взаємного уповноваження сторін для подолання проблем та спільного їх вирішення в органах влади шляхом створення умов для конструктивної законотворчої та лобістської роботи Учасників.

Стаття 14. Поєднувати зусилля Учасників для подолання корупції в Україні.

Стаття 15. Меморандум написано українською мовою та зберігається у Депозитарія, яким є Національний клуб лідерів громадських об`єднань підприємців, якщо інше рішення не буде прийняте Учасниками і є відкритим для приєднання.