Меморандум громадських об’єднань підприємців

М Е М О Р А Н Д У М

громадських об’єднань підприємців

   м. Київ                                                                                         13   квітня 2000 р.

 

Цей Меморандум підписано керівниками громадських об’єднань підприємців, роботодавців та власників, далі “Учасники”, про співробітництво, які підтверджуючи принциповість позицій стосовно виконання статутних вимог своїх організацій, їх самостійності, політичної незаангажованості та незалежності від своїх соціальних партнерів, побудови взаємовідносин на принципах паритетності, домовились про наступне:

Стаття 1.

Формувати соціальну свідомість сприйняття суспільством підприємців, власників, роботодавців, як єдиного джерела економічного зростання Держави, фінансового забезпечення життєдіяльності кожного громадянина України, соціальних гарантій для населення, розвитку охорони здоров’я, освіти, мистецтва, культури тощо шляхом накопичення внутрішнього валового продукту та створення нових робочих місць.

Стаття 2.

Вживати кроків до консолідації та структуризації суб’єктів підприємницької діяльності та їх об’єднань на всеукраїнському, галузевих та регіональних рівнях удосконалення та налагодження соціально-переговорного процесу, посиленням впливу об’єднань підприємців, роботодавців, власників на розвиток соціально-економічних відносин у суспільстві, спрямованих на прискорення економічних реформ.

Стаття 3.

Не вживати будь-яких кроків, котрі можуть стати на перешкоді статутної діяльності Учасників або Учасника цього Меморандуму, або ж реалізації ними або ним своїх прав, визначених статтею 36 Конституції України та чинним законодавством.

Стаття 4.

Вживати спільних дій стосовно посилення ролі «Учасників» в процесі підготовки та підписання Генеральної Угоди, в якій Держава виступає конституційним гарантом в соціально-економічних відносинах між працюючими та роботодавцями.

 Стаття 5.

Вживати спільних заходів щодо зменшення податкового тиску на підприємців, роботодавців, створення сприятливого регуляторно-податкового правового поля для розвитку підприємництва на засадах розширеного відтворення будь-якого бізнесу, як основи створення потужнього середнього класу та наповнення державного бюджету.

Стаття 6.

Сприяти створенню мотиваційних засад діяльності для іноземних та українських інвесторів, покращенню правового і страхового забезпечення.

Стаття 7.

Вживати заходів до організаційно-структурного об’єднання своєї діяльності включаючи регіональні підрозділи, матеріальні та представницькі можливості Учасників.

Співпрацювати при проведенні семінарів, науково-практичних конференцій з економічних, фінансових, правових, науково-технічних, консалтингових та інвестиційних питань.

Стаття 8.

Обмінюватись інформацією та використовувати можливість взаємного уповноваження сторін в питаннях подолання проблем та спільного їх вирішення в органах влади.

Стаття 9.

Створювати умови для конструктивної законотворчої та лоббістської роботи Учасників Меморандуму

Стаття 10.

Домагатися законодавчої заборони державним посадовим особам обіймати керівні посади в громадських об’єднаннях підприємців, власників та роботодавців.

Стаття 11.

Опрацювати можливість функціональної спеціалізації діяльності учасників Меморандуму в межах чинного законодавства та їх Статутів.

 Стаття 12.

Меморандум лишається відкритим для приєднання інших громадських об’єднань підприємців та роботодавців.

Стаття 13.

Започаткувати Клуб лідерів громадських об’єднань підприємців.

Стаття 14.

Меморандум написано українською мовою та зберігається у Депозитарія, яким Учасниками Меморандуму визнано Спілку орендарів і підприємців України.

Стаття 15.

В разі створення Учасниками Меморандуму (або їх більшістю) спільного Конфедеративного об’єднання (або приєднання до існуючого), функції Депозитарія цього Меморандуму переходять до такого Конфедеративного об’єднання.

 

Підписано учасниками круглого

столу: «Громадські об’єднання

підприємців у соціально-трудових

відносинах з державою та працюючими»

13 квітня 2000 року, м. Київ