Меморандум ООР

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво 

між Об’єднанням організацій роботодавців України 

та Спілкою орендарів і підприємців України

м. Київ                                                                                                                                 26  лютого 2010 року

Об’єднання організацій роботодавців України, далі – ООРУ, в особі Голови, Кінаха Анатолія Кириловича, який діє на підставі Статуту, та

Спілка орендарів та підприємців України, далі – СОПУ, в особі Президента, Хмільовського Віктора Мечиславовича, який діє на підставі Статуту, разом далі іменовані Сторони,

Визнаючи пріоритетність положень міжнародних конвенцій і рекомендацій в сфері праці, зокрема Конвенції 1948 року про свободу асоціацій і захист права на організацію №87, Конвенції 1949 року про право на організацію і на ведення колективних переговорів №98, Рекомендації 1960 року про співробітництво в галузевому і в національному масштабі № 113 і Конвенції 1976 року про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми) №144, а також Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про організації роботодавців» та «Про колективні договори і угоди» на засадних принципах верховенства права та практики ведення переговорів між соціальними партнерами і інституалізації сторін соціального діалогу в період новітньої історії України;

Усвідомлюючи важливість консолідації організацій роботодавців і підприємців, що користуються найманою робочою силою, та їх об’єднань для реалізації їх історичної місії щодо виведення економіки з економічної кризи, наповнення державних та місцевих бюджетів та фондів соціального захисту;

Розуміючи основні задачі соціального діалогу, які полягають в досягненні та постійному забезпеченні балансу прав, свобод та інтересів суспільства, підприємців і роботодавців, їх організацій, об’єднань організацій та професійних спілок;

Маючи на меті посилення ролі та репрезентативності організацій роботодавців та підприємців щодо формування єдиної, послідовної та узгодженої позиції з питань, важливих для роботодавців та підприємців;

СТОРОНИ на основі вільного волевиявлення, маючи усі повноваження та можливості щодо здійснення спільних дій, вирішили об’єднати свої зусилля на умовах і у порядку, визначених їх статутами, відповідно до чинного законодавства України, мають на меті представництво та захист інтересів своїх членів всіма законними способами, про що уклали цей Меморандум про співробітництво про таке:

Стаття 1

Сторони заявляють, що вони є незалежними, самоврядними, мають свою присутність в більшості регіонів України та мета їх діяльності співпадає щодо формування та реалізації соціально-трудової політики в Україні.

Стаття 2

Сторони погодилися спільно діяти на засадах:

  • самостійності, політичної незаангажованості та свободи від адміністративного впливу органів державної влади, інших учасників соціального діалогу та партнерів по стороні;
  • паритетності та добропорядності, соціальної відповідальності сторін діалогу – організацій підприємців і роботодавців, їх об’єднань, професійних спілок та органів державної влади;
  • відкритості, рівності всіх учасників соціального діалогу на засадах партнерства організацій підприємців і роботодавців;
  • консультацій з підприємцями, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями організацій з питань аналізу регуляторного впливу нормативно-правових актів та удосконалення регуляторної політики держави.

Стаття 3

Сторони погодилися, що основними напрямки співпраці є:

3.1. Формування сприйняття суспільством підприємців, роботодавців і приватних власників як єдиного джерела економічного зростання держави, фінансового забезпечення життєдіяльності кожного громадянина України, соціальних гарантій для населення, розвитку охорони здоров’я, освіти, мистецтва, культури тощо шляхом розширеного виробництва внутрішнього валового продукту та створення нових робочих місць.

3.2. Забезпечення консолідованої участі бізнесової громадськості в процесі обговорення та доопрацювання проектів нормативно-правових актів, сприяння встановленню високих соціальних стандартів для найманих працівників та зайнятості населення шляхом зростання національної економіки та впровадження гідних умов праці.

3.3. Консолідація та структуризація суб’єктів підприємницької діяльності та їх об’єднань в єдину систему, з метою посилення впливу організацій підприємців, роботодавців і власників та їх об’єднань на розвиток соціально-економічних відносин у суспільстві.

3.4. Створення дієвих механізмів постійної співпраці із підприємницькою спільнотою, іншими організаціями роботодавців і підприємців, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, професійними спілками, державною службою зайнятості, органами виконавчої влади, засобами масової інформації та суспільством в цілому.

3.5.  Напрацювання пропозицій щодо покращення чинного законодавства України, надання обґрунтованих зауважень і пропозицій до проектів регуляторних актів та здійснення у межах повноважень та компетенції громадського контролю за забезпеченням їх розгляду та подальшого врахування.

3.6. Сприяння зменшенню податкового тиску на підприємців, роботодавців, створенню сприятливого нормативно-правового поля для розвитку бізнесу.

3.7. Сприяння покращенню інвестиційної привабливості української економіки.

3.8. Сприяння «детінізації» економіки та заробітної плати, створення гідних умов праці для найманих працівників, пошук збалансованих розмірів відрахувань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, домагаючись використання внесків до фондів соціального страхування лише на страхові виплати.

3.9. Співпраця при проведенні семінарів, круглих столів, конференцій з економічних, фінансових, правових, науково-технічних, консалтингових, інвестиційних та регуляторних питань.

3.10. Реалізація спільно та на підставі окремих угод інформаційних та видавничих проектів.

3.11. Обмін інформацією та, у разі необхідності, використання можливості взаємного уповноваження Сторін в питаннях подолання проблем та спільного їх вирішення в органах державної влади.

3.12. Поєднання зусиль Сторін з метою внесення змін до чинного законодавства України, що забезпечило б умови для самоорганізації роботодавців та підприємців, що використовують найману працю, щодо їх участі в переговорах з профспілковою та урядовою сторонами щодо опрацювання та виконання Генеральної угоди на засадах положень Конвенції МОП №87 “Про свободу асоціації та захист права на організацію”, №98 “Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів” та чинного законодавства України, а також участі у тристоронніх органах соціального діалогу та соціального страхування.

 Стаття 4

З метою виконання спільних дій, передбачених цим Меморандумом, Сторони створюють, за необхідності, окремі робочі групи, порядок діяльності яких визначається Сторонами додатково.

Стаття 5

Сторони зобов’язуються не чинити будь-яких дій, які можуть стати на перешкоді законній статутній діяльності іншої Сторони цього Меморандуму, або ж реалізації Стороною статутних положень та прав, визначених статтею 36 Конституції України, Конвенціями МОП № 87, 98 та чинним законодавством України.

Стаття 6.

Цей Меморандум є відкритим для приєднання інших організацій роботодавців та підприємців.

Стаття 7.

Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє протягом п’яти років. Кожна зі сторін може вийти з нього, проінформувавши про це за місяць іншу Сторону Меморандуму.

Стаття 8.

Цей Меморандум укладено в двох примірниках, українською мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін Меморандуму.