Статут

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговим  з’їздом Громадської

організації «Спілка орендарів

і підприємців України»

Протокол від 21 серпня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«СПІЛКА ОРЕНДАРІВ І ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ, 2018 рік

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “Спілка орендарів і підприємців України” (далі – Спілка) – всеукраїнська громадська організація.

1.2. Спілка є правонаступником Спілки орендарів і підприємців України, статут якої зареєстровано Постановою Ради Міністрів УРСР від 16 серпня 1990 року №195.

1.3. Спілка є неприбутковою організацією та здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості, публічності, виборності керівних органів, рівноправності членів гласності та законності.

1.4. Спілка є відкритою до співпраці з органами державної влади, іншими громадськими та міжнародними організаціями, науковими установами тощо.

1.5. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про Громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цього Статуту.

1.6. Діяльність Спілки поширюється на територію України.

1.7. Організаційно-правова форма: громадська спілка.

1.8. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку,  встановленому чинним законодавством України, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Найменування Спілки:

– українською мовою:

повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “Спілка орендарів і підприємців України”

скорочене: ГО “СОПУ”

-англійською мовою:

повна назва: Public organization «Union of leaseholders and entrepreneurs of Ukraine»

скорочена назва: PO «ULEU».

1.10. Місцезнаходження Спілки: 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, 5-а.

1.11. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Спілки так само, як і Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, її органів та організацій, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.12. Спілка може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки й укладати відповідні міжнародні угоди.

1.13. Спілка має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 

 1. Мета, завдання та напрямКи діяльності Спілки

 

2.1. Головна мета Спілки – лобіювання та захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів своїх членів, сприяння їх підприємницькій діяльності, посиленню їх впливу в системі соціального діалогу, зокрема у стосунках з соціальними партнерами у складі сторони роботодавців.

 

2.2. Завдання Спілки:

 • організація захисту інтересів та конституційних прав членів Спілки у встановленому чинним законодавством порядку в органах державної влади, у відносинах з громадськими організаціями, установами тощо;
 • сприяння членам Спілки у посиленні їх впливу як роботодавців на регуляторну політику держави, проведенню політики зайнятості, заробітної плати, соціального страхування, охорони праці тощо;
 • сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки та іноземними партнерами;
 • співпраця з органами державної влади, що визначають податкову політику та шляхи її практичної реалізації; сприяння розробці та лобіюванню законопроектів, спрямованих на розвиток підприємництва, в тому числі орендних відносин;
 • сприяння членам Спілки у пошуку партнерів для створення спільних цільових виробництв;
 • сприяння роботі організаціям роботодавців та їх об’єднанням;
 • сприяння розвитку вітчизняного виробництва;
 • сприяння створенню передумов для розвитку підприємницької діяльності;
 • сприяння неухильному розвитку соціального діалогу, використання підприємницького потенціалу на розвиток і укріплення економічного стану України.

2.3. При виконанні статутних завдань Спілка в порядку встановленому чинним законодавством здійснює:

 • внесення пропозицій до органів державної влади і управління з питань власності та підприємницької діяльності, у тому числі – орендних відносин;
 • представництво сторони роботодавців – членів Спілки у трипартійних органах соціального партнерства;
 • консолідацію зусиль роботодавців, власників і підприємців на участь у створенні ефективної системи соціального діалогу в сфері соціально-трудових відносин, у підготовці та укладанні договорів (угод);
 • сприяє економічному і науково-технічному співробітництву з зарубіжними країнами, співпраці з органами виконавчої та законодавчої влади щодо участі у створенні сприятливого інвестиційного клімату, ефективного залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку України;
 • сприяє здійсненню акцій при відстоюванні інтересів товаровиробників, власників і підприємців у взаємовідносинах з владними структурами;
 • бере участь та організовує симпозіум, конференції, семінари, лекції, виставки, конкурси, фестивалі тощо;
 • бере участь у проведенні роботи, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та прискорення науково-економічного прогресу, розширення можливостей розвитку підприємств і організацій, сприяння створенню необхідних правових та соціальних гарантій для самостійного ведення господарської діяльності в умовах ринкової економіки;
 • виявлення перспективних виробництв, науково-технічних розробок і пропаганду їх серед членів Спілки;
 • сприяння членам Спілки в отриманні інформаційно-консультативної допомоги з економічних та юридичних питань;
 • сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки, між членами Спілки та іноземними партнерами;
 • надання допомоги членам Спілки в укладанні договорів і угод з установами, організаціями, підприємствами і окремими громадянами з питань оренди, фермерства та підприємництва;
 • сприяння в організації навчання, перепідготовки і стажування членів Спілки на території України і за кордоном;
 • представництво інтересів членів Спілки в органах законодавчої і виконавчої влади, у відносинах з профспілками та іншими громадськими об’єднаннями, народними депутатами Рад різних рівнів, проведення в законодавчих органах, масових рухах лінії, спрямованої на створення найбільш сприятливих умов для розвитку промисловості, підприємництва та прискорення науково-технічного прогресу;
 • співробітництво з міжнародними організаціями, сприяння імплементації міжнародних правових норм у приватновласницькій, соціально-економічній, трудовій та підприємницькій сферах у національне законодавство України;
 • створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, у тому числі і засобів інформації;
 • організацію, у встановленому порядку, незалежної громадської експертизи законопроектів, управлінських рішень з питань розвитку економіки, промисловості, підприємництва, науково-технічної, податкової, фінансово-кредитної політики, планів і програм соціально-економічного розвитку України, її регіонів і галузей народного господарства;
 • використання прийнятих в міжнародній практиці форм обміну професійними групами, направлення членів Спілки за кордон для участі в міжнародних конкурсах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках.

2.4. Для здійснення статутних завдань Спілка користується правом:

 • власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законодавством;
 • правом бути позивачем і відповідачем у суді, засновувати засоби масової інформації;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати у встановленому законодавством порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
 • здійснювати інші права, не заборонені законом;
 • Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (ЧАСТІ) У СПІЛКИ,  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНІВ

 

3.1. Членство в Організації є добровільним.

3.2. Членство в Спілці може бути колективним та індивідуальним. Колективними членами Спілки можуть бути громадські організації, які об’єднують роботодавців, власників і підприємців, орендарів та фермерів, які визнають її статут, підтримують організаційно та фінансово. Індивідуальними членами Спілки можуть бути фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, фізичні особи (індивідуальні члени), які ведуть підприємницьку діяльність, та/або створюють робочі місця (роботодавці, власники, само зайняті підприємці, орендарі землі, рухомого чи нерухомого майна, фермери) та їх об’єднання які поділяють мету, завдання та напрями діяльності Спілки, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Спілки та підтримують Спілку фінансово, ідеологічно та інтелектуально.

3.3. Прийом до Спілки здійснюється на підставі заяви Радою Спілки.

3.4. Членство в Спілці підтверджується Свідоцтвом встановленого зразку.

3.5. Члени Спілки реалізовують свої права та обов’язки особисто, або через свого представника.

Члени Спілки мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Організації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

3.6. Члени Спілки мають право:

 • брати участь у роботі З’їзду Спілки, обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
 • приймати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Спілки, а також в інших заходах, що здійснюються Спілкою;
 • вносити заяви та пропозиції на розгляд З’їзду та інших керівних органів, брати участь в реалізації програм Спілки;
 • вийти зі складу Спілки в порядку та на умовах, обумовлених цим Статутом.

3.7. Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту Спілки, виконувати рішення її керівних органів та прийнятих на себе зобов’язань відповідно цього Статуту;
 • не вчинювати дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Спілки;
 • за рішенням керівних органів Спілки надавати допомогу Спілці;
 • сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески, якщо інших рішень не прийнято керівним органом Спілки.

3.8. Членство в Спілці припиняється рішенням Ради Спілки:

 • за заявою члена Спілки (або його повноважного представника);
 • за систематичне порушення Статуту Спілки;
 • внаслідок смерті члена Спілки.

3.8.1. Член Спілки має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у Спілці шляхом подання заяви до відповідних статутних керівних органів Спілки. Членство в Спілці припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Спілки на будь-яких виборних посадах у Спілці.

3.9. При виході або виключенні з членів Спілки, сплачені внески поверненню не підлягають.

3.10. Рішення про виключення може бути оскаржене до З’їзду Спілки.

 

 1. Органи управління Спілки

 

4.1. Органами управління Спілкою є:

З’їзд Спілки – вищий  орган управління;

Рада Спілки – виконавчий орган Спілки;

Президент Спілки – вища представницька посадова особа;

Генеральний директор – керівник юридичної особи;

Генеральна дирекція – орган, що здійснює господарсько-фінансову діяльність Спілки;

Ревізійна комісія – контролюючий орган.

4.2. Вищим органом управління Спілки є З’їзди – черговий та позачерговий.

4.2.1. Черговий з’їзд скликається не рідше одного разу на п’ять років Радою Спілки, Президентом Спілки або на вимогу не менш як 1/2 від загального складу членів Спілки, з повідомленням про це не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання З’їзду. З’їзд розглядає поточні питання, винесені на їх розгляд Радою Спілки, Президентом спілки, а також членами Спілки.

4.2.2. При наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Спілки, Радою Спілки або Президентом Спілки скликаються Позачергові з’їзди. У такому разі рішення Ради Спілки чи Президента Спілки із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Спілки не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення позачергового З’їзду.

4.2.3. Не менш як одна десята частина членів Спілки мають право ініціювати перед Радою Спілки, Президентом Спілки скликання позачергових з’їздів. Якщо вимога членів Спілки про скликання позачергового з’їзду не виконана, ці члени мають право самі скликати З’їзд.

4.2.4.Засідання керівних органів Спілки (З’їзд, Рада Спілки) можуть проводитись як за безпосередньою участю членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і дистанційно –  з використанням сучасних інформаційних технологій.

4.2.5. З’їзд вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 заявлених членів (учасників) або їх повноважних представників При голосуванні на З’їзді кожен член (учасник) має один голос.

4.2.6. Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на З’їзді учасників. Рішення З’їзду про внесення змін до статуту, саморозпуск чи реорганізацію вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників з’їзду.

4.2.7. З’їзд Спілки:

 • затверджує Статут Спілки та зміни до його редакції;
 • обирає строком на 5 років Президента Спілки, Раду Спілки і ревізійну комісію;
 • розглядає найважливіші перспективні і поточні питання статутної діяльності Спілки;
 • затверджує звіти про діяльність керівних органів Спілки;
 • приймає рішення про реорганізацію, а також про припинення діяльності Спілки, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;
 • може делегувати свої повноважень Раді Спілки або Президенту Спілки.

4.2.8. Документальне оформлення рішень З’їзду Спілки здійснює Генеральна Дирекція Спілки протягом  десяти днів після З’їзду. Рішення З’їзду оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та  Секретарем (Головою секретаріату) з’їзду.

4.2.9. Для розгляду окремих найважливіших поточних питань діяльності Спілки може бути скликана конференція або нарада Спілки.

4.3. Рада Спілки:

 • є виконавчим (керівним) органом Спілки, який організовує діяльність Спілки в період між з’їздами;
 • обирається на З’їзді Спілки з терміном повноважень на 5 (п’ять) років;
 • втілює в життя рішення З’їзду;
 • визначає та затверджує Положення про порядок діяльності Генеральної дирекції Спілки та про штатний розпис Спілки;
 • розпоряджається майном Спілки;
 • приймає рішення про створення підприємств із статусом юридичної особи, необхідних для виконання статутних цілей та завдань;
 • затверджує правила та інші внутрішні документи Спілки;
 • готує зміни до Статуту Спілки;
 • затверджує кошторис Спілки, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;
 • розглядає заяви про вступ до Спілки;
 • за поданням Президента приймає рішення про ротацію членів Ради та віце-президентів Спілки, які діють на волонтерських (громадських) засадах якщо інше рішення не буде прийняте Президентом чи Радою Спілки;
 • реалізує право власності на майно та кошти Спілки;
 • затверджує кошториси та звіти про діяльність Спілки;
 • може приймати рішення про ротацію членів Ревізійної комісії;
 • Рада Спілки може винести рішення про делегування частини своїх повноважень Президенту Спілки;
 • трьома четвертими голосів членів Ради Спілки приймає рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

4.3.2. Рада Спілки проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 6 місяців. Діловодство Ради забезпечує Генеральна дирекція Спілки.

4.3.3. Засідання Ради є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/3 її членів.

4.3.4. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради. У разі, коли рішення не може бути прийнято через рівний розподіл голосів, вирішальним є голос Президента Спілки.

4.3.5. Позачергові засідання Ради скликаються Президентом Спілки, або на вимогу не менше 1/3 її членів.

4.3.6. Засідання Ради можуть проводитись дистанційно з використанням комп’ютерних технологій та інших каналів зв’язку.

4.3.7. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем Ради, обраним із числа членів Ради або призначеним Розпорядженням Президента працівником Генеральної дирекції Спілки.

4.4. Президент Спілки:

– є вищою представницькою посадовою особою Спілки;

– виконує свої обов’язки на громадських засадах якщо інше рішення не буде прийняте з’їздом або Радою Спілки;

– несе відповідальність перед З’їздом за виконання покладених на нього повноважень.

4.4.1. Повноваження Президента Спілки:

 • представляє Спілку у відносинах з третіми особами, у системі соціального діалогу, у відносинах з органами державної влади, політичними партіями, рухами і громадськими організаціями, зарубіжними підприємницькими структурами та організаціями;
 • утворює Президентську Раду з числа віце-президентів Спілки та членів Ради, визначає порядок її роботи;
 • організовує і спрямовує роботу Ради Спілки і Президентської Ради та головує на їх засіданнях;
 • подає для обрання З’їздом Спілки кандидатури членів Ради Спілки, членів ревізійної комісії та для затвердження Радою Спілки – віце-президентів Спілки, призначає та звільняє Генерального директора Спілки;
 • скликає позачергові з’їзди Спілки, засідання Президентської ради та Ради Спілки;
 • контролює дотримання Генеральною дирекцією та Генеральним директором норм Положення про порядок діяльності Генеральної дирекції, Положення про її штатний розклад та Положення про оплату праці працівників Спілки, а також вносить до них зміни з наступним затвердженням Радою Спілки;
 • контролює виконання доручень Президента, Ради та з’їздів Спілки;
 • представляє Спілку у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в разі необхідності виступати розпорядником коштів та майна Спілки, від імені Спілки укладати та підписувати договори, контракти, меморандуми;
 • може вирішувати інші питання діяльності Спілки відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Спілки чи даним Статутом, приймає з цих питань рішення крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Спілки: Ради Спілки та З’їзду Спілки;

4.4.3. У разі відсутності Президента Спілки його обов’язки виконує Генеральний директор, який за цим Статутом є першим віце-президентом, якщо інше рішення не буде прийняте Президентом Спілки.

4.4.4. Дострокове припинення повноважень Президента Спілки здійснюється на підставі:

4.4.4.1. письмової заяви Президента Спілки про відставку на ім’я Ради Спілки;

4.4.4.2. вступу Президента Спілки на державну або іншу публічну службу;

4.4.4.3. завдання своїми діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Спілці;

4.4.4.4. на випадок смерті.

4.4.5. В разі відставки Президента Спілки або його фізичної неспроможності виконання ним своїх повновноважень, виконання його на період такої неспроможності чи до обрання іншої особи Президентом Спілки на наступному чи позачерговому з’їзді,  покладаються на Генерального директора, який за цим Статутом є першим віце-президентом, якщо інше рішення не буде прийняте Президентом Спілки.

4.4.6. Президентська Рада виконує функції та повноваження Ради Спілки між її засіданнями. Засідання Президентської Ради можуть проводитись дистанційно з використанням комп’ютерних технологій та інших каналів зв’язку.

4.5. Генеральна дирекція – орган, що здійснює організаційну та господарсько-фінансову діяльність Спілки у відповідності із цим Статутом та Положенням про порядок діяльності Генеральної дирекції:

 • підзвітна Раді та Президентові Спілки, виконує та організує виконання їх рішень.
 • здійснює господарсько-фінансову діяльність Спілки, її структурну розбудову та виконавчі функції управління організацією з метою виконання рішень З’їзду, Ради Спілки та доручень Президента Спілки;
 • веде бухгалтерський та податковий облік Спілки та виконує свої обов’язки за трудовою угодою чи на волонтерських засадах.

4.5.1. За рішенням Ради Спілки на Генеральну дирекцію може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Ради Спілки.

4.5.2. Генеральну дирекцію очолює Генеральний директор:

4.5.2.1. Який є членом Ради та Першим віце-президентом за посадою.

4.5.2.2. Виконує свої обов’язки за трудовою угодою чи на волонтерських (громадських) засадах у відповідності до положень цього Статуту та Положення про порядок діяльності Генеральної дирекції Спілки:

 • звітується перед Президентом та Радою Спілки щодо статутної (фінансово-господарської) діяльності Спілки та використання її коштів;
 • контролює діяльність друкованих та інших видань за погодженням з Президентом Спілки;
 • організує і контролює діяльність підприємств і організацій, які створюються Спілкою;
 • організаційно забезпечує діяльність та ведення діловодства Ради і Президентської ради Спілки, а також Президента Спілки;
 • розпоряджається коштами у відповідності із затвердженим Радою Спілки кошторисом та звітується перед Радою за їх використання;
 • розробляє штатний розклад Спілки, який може складатися з двох частин: служби (апарату) Президента Спілки та самої Генеральної дирекції Спілки;
 • організує внутрішньо спілчанську роботу, залучення коштів в організацію, структурну розбудову Спілки та веде громадську діяльність Спілки за погодженням з Президентом Спілки, забезпечує роботи керівних органів управління та  виконання їх рішень тощо;
 • адмініструє діяльність служби Президента (за погодженням з Президентом) та робочого апарату Генеральної дирекції, призначає її відповідальних працівників з дотриманням кадрової та трудової політики, опрацьовує проекти внутрішніх документів Спілки для затвердження Президентом чи Радою Спілки;
 • забезпечує адміністрування взаємовідносин з міжнародними, в тому числі, донорськими організаціями та реалізацію грантових проектів.
 • за дорученням Президента може представляти інтереси Спілки в державних та громадських організаціях.

4.5.2.3. Несе відповідальність за організаційну роботу з розбудови Спілки, роботу з членськими організаціями, господарсько-фінансову діяльність Спілки, дотримання трудового та податкового права в межах покладених на виконавчий апарат Спілки статутних завдань.

4.6. Ревізійна комісія Спілки є контролюючим органом, що складається з трьох осіб.

4.6.1. Ревізійна комісія обирається та переобирається З’їздом Спілки терміном на 5 (п’ять) років. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

 

4.6.2. Ревізійна комісія Спілки:

 • контролює дотримання Статуту Спілки, виконання рішень З’їзду і Ради Спілки;
 • перевіряє правильність виконання бюджету та, разом з Генеральною дирекцією господарсько-фінансову діяльність підприємств, які створені Спілкою.

4.6.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується цим Статутом і положенням про ревізійну комісію, яке затверджується Радою Спілки.

4.6.4. Ревізійна комісія звітує про результати своєї роботи перед З’їздом Спілки.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

 

5.1. Керівні органи зобов’язанні періодично звітувати перед членами Спілки на З’їздах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Спілки.

5.2. Рада Спілки звітує про свою роботу на З’їзді Спілки.

 

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

6.1.Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Президента Спілки, Ради Спілки або З’їзду Спілки шляхом подання письмової скарги, а саме:

 

6.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Спілки – первинна скарга подається до Президента Спілки, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради Спілки, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Спілки, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Спілки – повторна скарга подається до З’їзду Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

 

6.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Президента Спілки – первинна скарга подається до Ради Спілки, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом Спілки, який скаржиться, а також Президента Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Спілки – повторна скарга подається до З’їзду Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.3. на дії, бездіяльність або рішення члена Ради Спілки – первинна скарга подається до Президента Спілки, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом/Виконавчим директором тощо – повторна скарга подається до З’їзду Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговогому З’їзду, є підставою для скликання такого З’їзду Спілки протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

6.2.1. на дії, бездіяльність або рішення З’їзду – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

7.1. Майно Спілки належить їй на праві власності. Власністю Спілки може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

7.2. Спілка має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту, у тому числі надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань членам Спілки, іншим громадським організаціям.

7.3. Функціонування Спілки здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами формування майна та коштів є:

7.3.1. майно та кошти, надані Спілці її членами, у тому числі у вигляді вступних, членських та цільових внесків;

7.3.2. добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших держав у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей та іншого майна;

7.3.3. майно та кошти, отримані від господарської діяльності створених Спілкою юридичних осіб, а також від часток, паїв, акцій, що належать Спілці, які не можуть перерозподілятися між членами Спілки, а використовуються для досягнення статутної мети та виконання завдань Спілки;

7.3.4. цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій;

7.3.5. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх утримувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

7.3.6. інші надходження, незаборонені законодавством України.

7.4. Майно та кошти Спілки спрямовуються на забезпечення статутної діяльності, у тому числі:

7.4.1. на оплату праці штатних працівників Спілки, а також осіб, які залучаються до роботи на умовах трудових або цивільно-правових договорів в межах, що не суперечать чинному законодавству, спрямованих на реалізацію статутних положень Спілки;

7.4.2. на проведення поточної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази;

7.4.3. витрати на оренду рухомого та нерухомого майна, їх експлуатацію, ремонт тощо;

7.4.4. витрати на інформаційну, роз’яснювальну діяльність тощо;

7.4.5. витрати на відрядження своїх членів, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні та інші послуги.

7.5. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так як і вони не відповідають за зобов’язаннями Спілки.

7.6. Спілка може мати у власності інвентар, транспортні засоби, будинки, оздоровчі заклади та інше майно, придбане за власні кошти, яке необхідне для виконання її статутної діяльності.

7.7. Спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку і штамп із своєю назвою та логотипом, інші реквізити, зразки яких затверджує Рада Спілки. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

7.8. Спілка може отримувати у володіння та користування майно, що належить її членам, а члени Спілки можуть отримувати у володіння та користування майном, що належить Спілці, на умовах та у порядку, встановлених окремими угодами між Спілкою та її членами.

7.9. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом

7.10. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

8.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

8.2. Рішення по створенню відокремлених підрозділів приймаються Радою Спілки. Рада Спілки призначає керівників відокремлених підрозділів та визначає основні напрямки діяльності відокремлених підрозділів.

8.3. Відомості про утворення відокремлених підрозділів подаються Президентом Спілки, або іншою уповноваженою особою, до органу з питань реєстрації, за місцезнаходженням Спілки.

8.4. Відокремленні підрозділи  Спілки діють згідно цього статуту та на підставі положень (в тому числі типових), що затверджуються відповідними рішеннями Ради Спілки.

8.5. Відокремленні підрозділи представляють інтереси Спілки та забезпечують реалізацію завдань, визначених цим статутом.

8.6. Відокремленні підрозділи за рішенням Ради Спілки  згідно зі статутом наділяються функціями щодо управління майном Спілки на місцях.

8.7. Керівництво відокремленими підрозділами здійснює керівник, діє на підставі рішення (довіреності), наданою Президентом Спілки.

8.8. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Спілки;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Спілки від керівних органів та посадових осіб Спілки;

– бути присутнім на З’їзді Спілки, засіданні Ради Спілки;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки.

8.9. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Спілки;

– активно впроваджувати рішення керівних органів Спілки (прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Спілки.

8.10. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Президента Спілки.

8.11. Про закриття відокремленого підрозділу Спілки Генеральний директор повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.

8.12. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється генеральним директором Спілки.

 

 1. Персонал Спілки

9.1. Всі питання, пов’язані із штатними працівниками Спілки Регулюються Генеральним директором відповідно до чинного трудового законодавства України і цим Статутом.

9.2. Апарат Спілки та Генеральної дирекції формується відповідно до штатного розпису.

 

 1. Міжнародні зв’язки

10.1. Спілка може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

10.2. Спілка може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність через створені госпрозрахункові установи і організації.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Спілка, створені нею установи та організації, ведуть оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку, вносять встановлені обов’язкові платежі до бюджету в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначається чинним законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються З’їздом Спілки, якщо за це проголосували не менше як 3/4 його учасників. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

12.2.  Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКИ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ

13.1. Спілка може бути ліквідована у таких випадках:

13.1.1. за рішенням З’їзду Спілки;

13.1.2. за рішенням суду;

13.1.3. в інших випадках, передбачених законодавством України.

13.2. Рішення про саморозпуск Спілки може бути прийняте не менш ніж 3\4 голосів присутніх на З’їзді Спілки. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Спілки, З’їзд Спілки призначають Ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Спілки за рішенням суду Ліквідаційна комісія призначається цим органом. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Спілкою.

13.3. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням З’їзду.  При реорганізації Спілки вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступника – іншої неприбуткової Організації відповідного виду. Спілка не може бути реорганізованою в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

13.4. У разі припинення діяльності Спілки майнові питання вирішуються відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Після припинення діяльності Спілки майно, надане йому у користування, повертається його власнику.

13.5. У разі припинення Спілки у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

13.6. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Спілки в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення Спілки як юридичної особи.

 

 1. Заключні положення

14.1. Жоден з членів Спілки не має права передавати третім особам повністю або частково свої права та обов’язки за цим Статутом.

14.2. Спілка самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру.

14.3. Діяльність окремих структурних підрозділів Спілки регулюється відповідними Регламентами та Положеннями, що затверджуються Радою Спілки.

 

Президент Спілки                                          Хмільовський В.М.